Institutionellt företagsägande

Institutionella placerares formella möjlighet och reella benägenhet respektive förmåga att utöva aktiv eller passiv kontrollmakt har sannolikt avgörande betydelse för företagandets kapitalförsörjning, bolagsstyrningens kvalitet och därmed samhällsekonomins utveckling, då denna aktieägarkategori är den dominerande och växande på den globala kapitalmarknaden. Institutionella placerare har långsiktiga uppdrag. Det är teoretiskt rimligt för dessa att placera långsiktigt även i illikvida tillgångar och dessutom att delta aktivt i styrningen av enskilda företag. Studier visar att en bred kategori av institutionella placerare internationellt agerat mer passivt och riskavert än vad som kunde tänkas. Lagstiftning, styrmodeller och teoretiska idéer har troligen i huvudsak drivit fram detta. Med den globala krisen är det rimligt att förvänta sig att det internationellt kommer att omförhandlas villkor för det institutionella kapitalet. Projektet avser följa utvecklingen i de nordiska länderna, med fokus på de stora svenska institutionella placerarna. Vilka effekter på bolagsstyrningen och därmed företagandet får denna aktieägarkategoris aktiva eller passiva insatser? Vi avser att i tre delstudier kvalitativt studera regleringsprocesser, institutionellt minoritetsägande respektive kontrollägande. Programmet syftar till att på stabilare empirisk grund beskriva, förklara och kritiskt reflektera över de institutionella placerarnas roll i samhällsekonomin och i det svenska innovationssystemet.