Konsumtionskrediter i Göteborg och Stockholm 1650-1870

Nyckeln för både handel och produktion är att det finns konsumenter som är villiga att köpa deras varor och tjänster. Konsumtion är nära förknippat med ett lands ekonomiska tillväxt. Vilka varor som efterfrågas och när, har i alla tider hängt samman med kundernas finansiella resurser och framtidstro. Troligen har också vilka krediter och kreditvillkor som erbjuds under en viss tidsperiod haft betydelse. Konsumtionskrediter vara eller inte vara har ofta varit omstritt då de har både en positiv och negativ effekt. Ett sätt för att stimulera konsumtion som används idag är att erbjuda potentiella kunder krediter. Det positiva är att kunden kan fördela sina utgifter för konsumtionen över tid och handel och produktion får löpande intäkter. Negativt är att vissa kommer handla för mer än de har råd. Men, hur var det före 1900-talet? Projektets övergripande syftet är att studera om det finns ett samband mellan framväxten och förändringar av konsumtionskrediter och kreditvillkor, med de politiska och konsumtionsförändringar som skedde under perioden 1650-1870. Studien är avgränsad till Göteborg och Stockholm med omland. Huvudfrågorna är: Kan uppkomsten av nya, förändrade krediter eller kreditvillkor kan förklara konsumtionsförändringarna? Påverkade eller påverkades konsumtionskrediter och villkoren av internationella kriser och politiska omställningarna? Hur stor andel av konsumtionen bestod av krediter under respektive period?