On the Economics of Corporate Social Responsibility

Efter publiceringen av rapporten Our Common Future 1987 av World Commission on Environment and Development, har begreppen hållbarhet och hållbar utveckling kommit att bli allt mer framträdande i både den offentliga och akademiska debatten. En stor del av diskussionen kring hållbarhet har ägnats åt hur företag kan bidra till hållbar utveckling, dvs. vad som brukar kallas företagens sociala ansvar (på engelska Corporate Social Responsibility, CSR). Studier kring CSR har vuxit till ett omfattande forskningsområde under de senaste 20 åren, främst inom disciplinerna management och företagsEkonomi, men även till viss del inom nationalekonomi. En betydande del av den empiriska forskningen behandlar sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och finansiella prestationer. Till viss del finns även teoretiska analyser av de ekonomiska drivkrafterna bakom och effekterna av CSR, men denna forskning är ännu i sin linda, ytterligare teoretiska studier i kombination med ekonometrisk analys behövs för att bättre förstå mekanismerna som driver företagens sociala ansvar och relationerna till ett antal fundamentalAnslag Ekonomiska aspekter. Specifikt vill vi, inom ramen för företagens sociala ansvar, i sex väldefinierade delprojekt närmare undersöka betydelsen av aktieägarnas preferenser, osäkerhet, kausalitet, kapitalkostnad, risk och policy/regleringar.