Optimal portföljallokering under betraktande av olika horisonter respektive modellosäkerhet

Avhandlingen behandlar optimal portföljsammansättning under olika villkor. Dels utifrån frågeställningen hur betraktandet av olika tidshorisonter påverkar densamma, dels utifrån antagandet att den underliggande marknadsmodellen inte är helt känd utan hänsyn måste tas även till modellosäkerhet.