Politiker i proportionella valsystem

Projektets övergripande mål är att utveckla teoretiska modeller för hur selektionen av politiker fungerar i proportionella valsystem. Dessa modeller kommer sedan att testas empiriskt på unika svenska data. Selektionen av politiker sker dels till valsedeln, till de högre platserna på denna, och till de mer inflytelserika positionerna i den politiska hierarkin. Vi kommer att besvara fem huvudsakliga frågor när det gäller hur denna process går till, nämligen hur selektionen påverkas av 1) formella institutioner i det proportionella valsystemet, 2) omvärldsfaktorer så som konkurrens mellan politiska partier och mediatäckning, 3) partiledarnas egenskaper och 4) privata nätverk mellan politiker. Dessutom kommer vi analysera hur den politik som förs påverkas av selektionens slutprodukt, det vill säga den socioekonomiska sammansättningen av de folkvalda. Idag råder det brist på både användbara teoretiska modeller och empiriska studier av dessa frågor. Våra vetenskapliga bidrag kommer både från den teoretiska och empiriska sidan. Forskargruppen har unik kompetens i att utveckla teoretiska modeller genom medverkan av två av världens ledande forskare inom politisk Ekonomi, personer som bland annat deltagit i utvecklingen av flera av de idag mest flitigt använda modellerna inom fältet. Från den empiriska sidan kommer viktiga bidrag att kunna göras med hjälp av det mest detaljerade datamaterialet för politiker, valda och icke valda, som någonsin satts samman.