Riskhantering i investmentbanking: organisering av risktagande, riskkontroll och riskproduktion

För att förstå risk i vilken finansiell produkt eller tjänst som helst, behöver man förstå hur denna risk kommit till. Inom så kallad investmentbanking skapas, hanteras och kontrolleras finansiella risker. När ”bankers”, ”traders”, mäklare och analytiker formar primärmarknader för aktier och sekundärmarknaderna för värdepapper, skapar de även finansiella risker. Trots ökad reglering, liksom bankers kraftigt ökade investeringar i riskkontroll och ”compliance” funktioner, saknas systematisk kunskap om hur reglering och kontrollsystem påverkar det praktiska risktagandet. För att öka kunskapen om hur finansiella risker skapas, behöver vi studera investmentbankpraktik i form av risktagande och riskkontrollerande, och framför allt hur dessa relaterar till varandra. Med en ”inifrån-ut” ansats kommer undersökas, vad och hur de kraftigt växande riskkontroll- och ”compliance” funktionerna inom investmentbank-organisationer (olika slags banker) påverkar samma organisationers risktagande. Genom främst etnografisk observation kommer studien undersöka 1) Om, hur, och varför risktagande (av främst ”bankers” och ”traders” men även mäklare och analytiker) påverkas av de allt mer omfattande riskkontrollsystemen. 2) Hur produktion av risk inom investmentbanking påverkar risktagande av andra aktörer inom och utanför finanssektorn. Studiens förväntade resultat har påtaglig relevans för den finansiella sektorn, för finansiella konsumenter, samt för reglerande och övervakande organ.