Styrelsens ersättning: en kartläggning av svenska börsnoterade bolags styrelseersättning

Projektet avser att kartlägga och förklara det börsnoterade bolagets styrelseersättning, både till nivå och till form, samt att studera ersättningens möjliga effekter på bolaget. Medan vd:s ersättning har studerats ingående, både av forskare och av debattörer, har styrelsens ersättning lämnats utan beaktande. Idag finns det tecken som tyder på att ersättningarna förändras, kanske som följd av de djupgående förändringar som skett i styrelsens uppgifter sedan början av 90-talet, och kanske med inspiration från USA och Storbritannien Det är därför både empiriskt, teoretiskt och praktiskt relevant att idag göra en kartläggning. Tidigare studier, främst från USA och Storbritannien har inte sökt praktikens erfarenheter och tankar kring ersättningen, varför vår kunskap om svensk ersättning är obefintlig, och vår teoretiska kunskap blott utvecklats inomteoretiskt och inte med hjälp av praktiken. Metoden för kartläggningen blir därför att först samla praktikens insikter genom intervjuer med styrelseordföranden, ordförande för kompensationskommittéer samt belöningskonsulter. Därefter utvecklas den teori som kommer att leda kartläggningen och den förklarande studien. Därmed hoppas jag att projektet inte blott ger empiriskt, och teoretiskt bidrag, utan även kan återföra insikter om styrelsebelöning till praktiken.