Förbättring av pensionsfondernas förvaltning

De allmänna pensionsfonderna förvaltar tillsammans över 1 000 miljarder kronor i sina buffertfonder för att trygga pensionssystemets finansiella stabilitet över ekonomiska konjunkturer. För såväl den enskilde pensionären som för samhällsekonomin är det nödvändigt att pensionsfonderna lyckas uppnå en stabil men också en god avkastning över tid. I detta projekt behandlas för det första frågan om hur säkra prediktioner av marknadsutvecklingen pensionsfondsförvaltare gör. Ett andra område som undersöks är hur pensionsfondförvaltare gör riskbedömningar. Ett tredje område rör beslutsstrategier i ekonomiskt beslutsfattande. Teoretiskt baserar sig projektet på hur människor beter sig inklusive fattar beslut i ekonomiska situationer (behavioral economics, ekonomisk psykologi). Syftet med forskningsprojektet är att undersöka och få ökad förståelse för hur väl pensionsförvaltare kan predicera värdeutveckling, göra riskbedömningar vid investeringar samt vilka beslutsstrategier de använder för att placera fondmedel. Syftet innehåller också den tillämpade uppgiften att bidra till starkare prediktioner, säkrare riskbedömningar och förbättrade beslutsstrategier hos de allmänna pensionsfonderna. Projektet innehåller tre empiriska delstudier och en avslutande tillämpad syntetiserande studie. Resultaten sprids i vetenskapliga journaler och i populärvetenskapliga medier. Projektet avslutas med en workshop för pensionsfonderna och forskare.