Friktioner på arbetsmarknaden, löneutveckling och ojämlikhet över livet

Det är stora internationella skillnader i hur löner utvecklas över karriären mellan USA och Europa: mellan åldrarna 21 och 50 stiger den genomsnittliga reala lönen med 80 procent i USA medan den i till exempel Tyskland bara ökar med hälften så mycket. Samtidigt stiger ojämlikheten betydligt kraftigare i USA över karriären. Det är viktigt för såväl offentlig policy som för nationalekonomisk forskning att förstå vilka krafter som ligger bakom de så stora transatlantiska skillnaderna i hur löner utvecklas över livet. I mitt projekt ”Friktioner på arbetsmarknaden, löneutveckling och ojämlikhet över livet” undersöker jag huruvida stora internationella skillnader i mobilitet på arbetsmarknaden kan förklara de signifikanta skillnaderna i lönetillväxt och utveckling av ojämlikhet över livet mellan USA och Europa. Jag dokumenterar markanta skillnader i arbetskraftsmobilitet såväl som löneutveckling, och finner att den genomsnittlige amerikanen byter jobb mer än dubbelt så ofta som den genomsnittlige europén. Tidigare forskning har visat på vikten av sådana jobb-till-jobb-byten för lönetillväxt – i genomsnitt stiger lönen med 10 procent i samband med ett jobbyte. Jag utvecklar en modell som tar fasta på vikten av arbetskraftsmobilitet, och visar på viktiga interaktionseffekter mellan mobilitet och investeringsbeslut i humankapital. Slutligen analyserar jag vilka institutionella skillnader som ligger bakom de stora internationella skillnaderna i arbetskraftsmobilitet.