Ombildning av hyresrätter, privat förmögenhet och politiska preferenser

Hur påverkas människors politiska värderingar av deras inkomst och förmögenhet? Detta projekt avser studera denna fråga i en särskild miljö, nämligen ombildningen av hyresrätter i Stockholm mellan 2007 och 2010. Lägenheterna prissattes systematiskt under motsvarande bostadsrätters marknadsvärde, vilket innebar att de som köpte sin lägenhet gjorde en stor ekonomisk vinning. Genom att kombinera primärdata från en specialutformad enkätundersökning med administrativa data från statliga register kan vi med hjälp av statistisk analys jämföra individer som köpt en ombildad hyresrätt med dem som visat intresse för att köpa sin lägenhet, men slutligen inte fått möjlighet. Vi frågar oss hur köparnas ekonomiska vinst förändrar deras allmänna politiska åsikter, såsom synen på omfördelning, och inte minst deras röstningsbeslut. Vår studie ämnar öka förståelsen för dels hur politiska åsikter bildas och dels hur de kan kopplas till röstningsbeslut. Slutligen kommer vi kunna besvara huruvida ombildningarna påverkade det sammanlagda valresultatet i valen 2010. Tjänade Alliansen på den förda politiken och har det skett en permanent förskjutning av stockholmares värderingar högerut?