Patientupplevd och medicinsk kvalitet i svensk primärvård

Reformer i svensk primärvård under senare år har fokuserat ökad privatisering och konkurrens bland utförare i och ökad valfrihet för medborgare. Individer får själva välja bland offentliga och privata mottagningar som finansieras med offentliga medel och förväntas konkurrera om listade individer på en så kallad kvasi-marknad. Viktiga syften bakom införandet av sådana modeller är att uppnå en bättre lyhördhet, tillgänglighet och kvalitet gentemot individer. Vidare förväntas marknadsmekanismer leda till mer effektivt användande av de offentliga medel som finansierar verksamheterna. Dessa vinster ska dessutom ske utan negativa konsekvenser i termer av ökade ojämlikheter i befolkningen. Syftet med projektet är att studera variation i kvalitet bland mottagningar i primärvården med hänsyn till förutsättningar bland individer samt organisatoriska och strukturella egenskaper bland mottagningar. Analyser av såväl medicinsk kvalitet som patienters uppfattning om kvalitet och lyhördhet i primärvården samt eventuella motsättningar däremellan kommer att studeras. I den fortsatta styrningen och utvecklingen av svensk primärvård är sådana frågor viktiga att beakta, särskilt inom ramen för modeller där patienters uppfattningar om kvalitet och lyhördhet förväntas styra individers val av mottagning och därmed driva vårdens kvalitet framåt. Dessa frågor är också intressanta att belysa ur ett governance- eller styrningsperspektiv mot bakgrund av den dubbla ansvarsutkrävningen på kvasi-marknader.