Utveckla miljö för handelsrelevant forskning

Ansökan avser fortsatt stöd till en forskningsmiljö med handelsrelevant forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Det finns en lång historik av detta stöd vilket varit till stor glädje för oss och avsatt goda resultat i forskningen. Stödet har under senare år utgått med ett belopp avsett att kunna ge stöd till 3 doktorander och 2 post doc, inklusive omkostnader. Först redovisas hur föregående års anslag använts. Därpå belyses utvecklingslinjer inom fyra av de pågående forskningsprogrammen och två separata projekt. De program som behandlas är a) solution business, b) sustainable business, c) tjänsteinnovation, d) international retailing. De två projekten är a) Open boks, b) Pricing as an organisational issue. Detta är i linje med föregående år. I genomgången behandlas vilka som mottagit stöd och vad som uträttats. Den behandlar också några planerade kommande projekt. I de fall specifika forskare redan är involverade anges deras namn och sökta medel. I övriga fall vilken typ av personer (doktorander, PhD) som avses bli involverade.