Utveckling av forskning- och utvecklingskapacitet på tillväxtmarknader

Allt fler multinationella företag har börjat inse att de så kallade tillväxtmarknaderna såsom Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika erbjuder mycket goda förutsättningar att bedriva forsknings- och utvecklings (FoU) verksamhet på för att ta fram innovativa och resurssnåla produkter och tjänster för den globala marknaden till relativt låga kostnader. För att kunna utnyttja denna affärsmöjlighet måste de multinationella företagen dels bygga upp nödvändig FoU kompetens och kunskap på lokala enheter, dels integrera den nya enheten i den befintliga globala organisationen för att möjliggöra att kompetens och kunskap delas mellan nya och redan existerande FoU enheter. Forskning har hittills inte studerat dessa två sammanlänkade processer. Genom att studera ett flertal svenska multinationella företags FoU enheter i Indien och hur dessa byggt upp nödvändig lokal FoU kapacitet och kunskap samt hur detta påverkar företagens globala FoU strategi och organisation kommer studien inte bara att bemöta ovan skissade forskningsgap utan även bidra med kunskap till praktiker om hur denna process kan manageras samt hur utmaningar kan hanteras.