Likhet inför lagen? Effekten av domares bakgrund på deras beslutsfattande

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande mänsklig rättighet och innebär att alla ska behandlas rättvist i en rättegång oavsett kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Insikt om huruvida domares och nämndemäns åsikter och värderingar påverkar deras domslut är därför elementärt för att säkerställa liket inför lagen. Idag finns dock ytterst begränsad kunskap om i vilken utsträckning domstolar är opartiska. Det här forskningsprojektet syftar till att analysera huruvida diskriminering förekommer i det svenska rättssystemet. Från forskningssynpunkt erbjuder det svenska domstolsväsendet en unik möjlighet att undersöka detta, eftersom det är slumpmässigt vilken domare och vilka nämndemän som dömer i ett visst brottmål. Vanliga metodologiska problem såsom att exempelvis domarens bakgrund är korrelerad med brottmålets karaktär kan därmed undvikas. Tillgången till svenska registerdata gör det vidare möjligt att studera vilken inverkan bakgrundskaraktäristika såsom exempelvis socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och brottshistorik har. Det faktum att nämndemän medverkar gör att vi även kan undersöka om politiska åsikter påverkar beslutsfattande i domstolarna. Ingen tidigare studie har kunnat kombinera detaljerade registerdata med en experimentell forskningsdesign för att besvara denna fråga på ett trovärdigt sätt. Vårt forskningsbidrag kommer således att vara av stor betydelse både för den politiska debatten och den internationella forskningen på området.