Mångkulturella ledningsgrupper i svenska bolag

Mångkulturell kompetens i näringslivet framhävs av forskare, politiker och näringslivsföreträdare, men hur fungerar egentligen en mångkulturell ledningsgrupp? Om de överhuvudtaget fungerar, vad avgör om en mångkulturell ledningsgrupp påverkar bolag positivt eller negativt? Ledningsgrupper i Europa blir allt mer mångkulturella. Jämfört med övriga Europa är dock mångkulturella ledningsgrupper i Sverige ett relativt nytt fenomen. Forskning finns gällande ledningsgrupper ur ett generellt mångfaldsperspektiv, men relativt lite gällande kulturell mångfald. Detta projekt ämnar att generera ny relevant kunskap kring detta fenomen. Tidigare forskning visar tvetydliga resultat och forskningsområdet är teoretiskt splittrat, vilket indikerar outforskade faktorer som påverkar vilka konsekvenser en mångkulturell ledningsgrupp leder till. Projektet avser att utforska sådana faktorer via fallstudier och statistisk analys med specifikt fokus på ledningsgruppsprocesser. Bidraget kommer att vara teoriutveckling och ny empirisk kunskap om sambanden mellan hur mångkulturella ledningsgrupper fungerar i Sverige och vilka effekter dessa har på bolagen. Vi syftar även till att generera praktisk kunskap kring hur bolagen kan hantera mångkulturella ledningsgrupper och skapa möjligheter för bolagen. Forskargruppen har ett stort kontaktnät i svenska ledningsgrupper, har god erfarenhet av såväl kvalitativ och kvantitativ analys, och är väl förankrade i det internationella forskningssamfundet.