Marknadsdynamiska mönster, ett doktorandprogram

Även om marknader under vissa förhållanden kan vara effektiva mekanismer för resursfördelning är deras samhälleliga betydelse snarare förknippad med förmågan att generera förändring och utveckling. När det sker förändras också marknaderna: nya erbjudanden introduceras, nya insikter om kunder formas, nya kundrelationer byggs, nya typer av mellanhänder etableras, nya konkurrensmetoder prövas. Trots detta är vår kunskap om förändrings- och utvecklingsprocesser på marknader mycket grund i jämförelse med den statiska analysen av idealmarknaden. Detta doktorandprogram utgår från en dynamisk och aktörsbaserad syn på marknader som riktar uppmärksamheten mot hur olika aktörer försöker förändra marknader, samt hur dessa faktiskt förändras genom deras ansträngningar. Programmets syfte är att identifiera, karaktärisera och förklara olika typer och mönster av marknadsförändring. En ökad förståelse för förändringsprocesser på marknader är teoretiskt viktigt, men också praktiskt relevant för de som driver eller påverkas av förändringar i enskilda marknaders organisation och funktion, t.ex. företag, konsumenter, civilsamhällsorganisationer, och myndigheter. Programmet omfattar 4 doktorandprojekt baserade på ingående fallstudier av marknader som genomgår eller har genomgått betydande omvandlingar. Dessa är: 1) framväxten av delandets ekonomi, 2) framväxten av legala cannabismarknader i USA, 3) sammanslagningen av marknader genom den smarta telefonen, samt 4) avregleringen av passagerarflyget.