Påverkar mansdominerade miljöer könsskillnader i prestation och yrkesval?

Än idag kvarstår stora och ekonomiskt betydelsefulla könsskillnader i lön och representation. Trots ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande, har utvecklingen mot jämställda löner stagnerat och få kvinnor når den absoluta toppen. I och med att formella hinder för kvinnors avancemang har avskaffats, och kvinnor i många länder har högre utbildning än män, behöver vi hitta nya förklaringar till de kvarstående könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Forskningsprojektet syftar till att studera en relativt outforskad mekanism bakom könsskillnader på arbetsmarknaden: Arbetsgruppers könssammansättning. Påverkas kvinnors prestation och välmående negativt av mansdominerade miljöer? Detta är svårt att studera på ett trovärdigt sätt, dels på grund av bristfälliga data, och dels på grund av att gruppers könssammansättning ofta korrelerar med andra faktorer som påverkar könsskillnader i utfall. Vi kommer att använda svenska registerdata för att analysera hur könsskillnader i doktoranders studieresultat, avhopp och arbetsmarknadsutfall påverkas av könssammansättningen på doktorandprogram. Genom att utnyttja att andelen män inom varje doktorandprogram varierar mellan angränsande kohorter kan vi fånga den kausala effekten av andelen manliga doktorander inom ett program. Resultaten förväntas bidra till att bättre förstå mekanismerna bakom ihållande könsskillnader på arbetsmarknaden, och således vara av intresse för såväl internationella forskare som politiska beslutsfattare.