Utanför styrelserummet: Kvinnor, barn och familjeföretagande 1890–1950

Svenskt näringsliv domineras av män som leder och äger företag. Genom historien har dock kvinnor på olika sätt bidragit till familjeföretagens överlevnad. Syftet med projektet är att undersöka hur äktenskap, företagande och familjeliv kombinerades under en tid då kvinnor ofta stod i skuggan av verksamheten. Projektet behandlar de ledande företagsfamiljerna i Göteborg under perioden 1890 till 1950. Hur integrerades barnen i verksamheten? På vilket sätt kom äktenskapliga allianser att påverka nätverk i näringslivet? Den första fallstudien analyserar hur barnen involverades i familjeverksamheten. Vi vet mycket lite om hur söner och döttrar skolades in i familjeföretagandet. Den andra fallstudien undersöker hur äktenskapsallianser och nätverk mellan olika familjer odlades i Göteborg och hur det kunde bidra till att kvinnor fick mer inflytande och makt. Genom att analysera företagandet utifrån kvinnors och barns horisont är avsikten att studera vilket handlingsutrymme de hade inom familjeföretaget. Trots att familjen ofta behandlats i tidigare forskning om företagsdynastier, står sällan kvinnliga familjemedlemmar i centrum. Jag använder dels en databas som jag utvecklat, dels tidigare outforskat källmaterial bestående av dagböcker och korrespondens. Projektet lyfter fram aktörer i företagshistorien som tidigare varit osynliggjorda. Projektet bidar till att öka vår kunskap om kvinnors och barns betydelse inom familjeföretaget.