Finansiell ekonomi: "Marknader, företag och informationsflöden"

Swedish House of Finance anordnar årligen en konferens på ett tema inom finansiell ekonomi. Årets tema är ”informationsflöden mellan finansiella marknader och företag”. Konferensen bygger på en dialog mellan akademiska ekonomer och representanter från finansbranschen. Vi har tänkt att beröra följande tre, stora frågor:

  1. Hur mycket lär sig beslutsfattare i företag om priser och kvantiteter som de observerar på de finansiella marknaderna, och hur värdefull är den informationen? Har informationsflödet från marknader till företag ändrats över tid, t.ex. genom ett ökat inslag av passiv förvaltning och indexprodukter?
  2. Hur viktiga är bolagens strategier och struktur och för investeringsbeslut? Använder t.ex. hedgefonder och pensionsförvaltare sådana egenskaper för investeringar, och fångar klassiska värderingsvariabler (såsom storlek, lönsamhet och värde) bolagens underliggande företagsstrategi?
  3. Företagsledare använder ofta en diskonteringsränta (t.ex. CAPM) för att bestämma kostnaden för eget kapital. En stor litteratur har dokumenterat CAPM:s begränsade förmåga att förklara verklig förväntad avkastning. Vilka är de reala konsekvenserna av att beslutsfattare använder en föråldrad värderingsmodell? Hur ska bolagen bestämma kostnaden för eget kapital på bästa sätt?