Människan och fisken. Västkustfisket och samhällsekonomin 1700–2015

Fiskargubben med sydväst ombord på en liten rullande fiskebåt med tändkulemotor är en idealbild många har av fisket. Verkligheten både i gångna tider och i nutid ligger dock långt ifrån den idealbilden. Fartyg och fiskemetoder har genomgått många dramatiska perioder av omställning där både teknik och organisation har förändrats i grunden. En av de mest genomgripande förändringsperioderna har inträffat under vår egen tid. Fisket är idag strikt reglerat och genom modern teknologi har det blivit möjligt att övervaka fartygens aktivitet ute på havet. Kvotsystemet har drivit på utvecklingen mot större och färre fiskefartyg vilket gör det lättare att kontrollera fisket och skapar en motivation hos fiskarna att hålla sig inom regelverket då man är mån om att behålla sina fångstkvoter. Idag är kvoter, politik och marinekologi drivande i att förändra fisket, vilka drivkrafter har funnits under gångna århundraden? I detta projekt avses att undersöka perioden 1700 till idag och se hur fångster, tekniker, finansiering och organisation förändrat fisket utmed den svenska Västkusten. I den första etappen av projektet ligger tyngdpunkten på att undersöka fångsternas omfattning och vilka fiskarter som var intressanta att fånga. Under de fyra hundra år som projektet avser undersöka har sillen en central roll. Gångna tiders sillfiskeperioder är oftast välkända men sillen har även idag en stor ekonomisk betydelse och sillkvoter hör till de mest eftertraktade bland yrkesfiskarna.