Undersökning av ny klinisk potential avseende den monoaminstabiliserande substansen OSU6162

OSU6162 är ett läkemedel som framtagits av professor Arvid Carlsson. Den farmakologiska verkan har karaktäriserats som dopamin- samt serotonin-stabiliserande med gynnsam effekt vid neuropsykiatriska sjukdomar. OSU6162 har dessutom visats vara närmast biverkningsfri. Vid relativt nyligen gjorda behandlingsförsök observerades något överraskande att preparatet hade påtaglig och positiv klinisk effekt på mental trötthet. I en dubbel blind ”cross-over” studie på tolv patienter som uppvisade mental trötthet utlöst av stroke eller av traumatisk hjärnskada sågs signifikant effekt, en effekt som hos vissa patienter var ganska dramatisk. Förlängda öppna kliniska studier, vilka avser studera säkerheten och långtidseffektiviteten hos OSU6162 är nu planerade. Optimal dosering av läkemedlet samt läkemedlets biverkningsprofil ska också närmare studeras. Dessa studier kan inkludera patienter med olika diagnoser, som tidigare studerats i placebo-kontrollerade prövningar med OSU6162. Det finns teoretiska skäl för antagandet att OSU6162 kan motverka olika symptom vid narkolepsi och därmed ersätta de nu dominerande men problematiska centralstimulantia. Tolv patienter med narkolepsi planeras ingå i en randomiserad dubbelblind cross-overjämförelse med placebo. Effekten kommer att utvärderas med skattningsskalor och självskattning av symptom.