Är WNT16 ett nyckelprotein som minskar risken att drabbas av benfrakturer?

Osteoporos (benskörhet) är en av våra stora folksjukdomar. Benfrakturer orsakade av osteoporos leder till stort lidande och betydande kostnader för patienterna som drabbas.Invånarna i Sverige och Norge har den högsta risken i världen att drabbas av benfrakturer. Orsaken till detta är okänd och det är därför av stor strategisk betydelse att bedriva osteoporosforskning i Sverige. De övergripande målen med ansökan är att ta fram effektivare och säkrare behandlingsmetoder för patienter med osteoporos och att öka kunskapen om orsakerna till osteoporos. Studierna innefattar både experimentella djurstudier samt kliniska patientstudier. Jag har nyligen identifierat ett antal genetiska riskmarkörer samt möjliga läkemedelsmål (s.k. drug targets) för benfrakturer. Vi kommer att utvärdera om de identifierade genetiska områden som visats ge ökad risk för osteoporos verkligen är av stor betydelse för risken att drabbas av benfraktur och om så är fallet kommer vi att i detalj utreda hur de påverkar frakturrisken. Mina humana genetiska studier och efterföljande studier i genmodifierade (transgena) möss har nyligen visat att det kroppsegna proteinet WNT16 minskar risken att drabbas av benfraktur genom att öka det kompakta benets tjocklek. Vi använder nu avancerade cellodlingssystem och transgena möss för att i detalj utreda hur WNT16 skyddar mot benfrakturer. Vår arbetshypotes är att WNT16 frisätts från de benbildande osteoblasterna och bromsar de bennedbrytande osteoklasterna.