Neurofysiologiska markörer för autismspektrumstörningar - en MEG studie

Autismspektrumstörningar (AST) är ett samlingsnamn för tillstånd som karakteriseras av problem med social interaktion, språklig förståelse och flexibilitet. De direkta orsakerna bakom AST är, i de flesta fall, okända och det finns inte något fysiologiskt test (t.ex. blodprov) som kan identifiera AST. Genom att använda oss av den senaste tekniken inom hjärnavbildningsmetoder (magnetencefalografi, MEG) och individer med AST som genomgått noggranna kliniska undersökningar hoppas vi identifiera en markör för AST. Individer med AST och kontrollpersoner kommer att få se olika bilder samtidigt som hjärnavbildning sker, när en bild visas sker hjärnaktivitet och denna hjärnaktivitet skapar magnetism som MEG registrerar. Det går då att se hjärnaktivitet i realtid, dvs var, när och hur länge hjärnan reagerar. I MEG går det också att se vart på bilden försökspersonerna tittar, således kan vi vara säkra på att deltagarna i studien faktiskt tittar på bilden som presenteras. En av projektledarna i studien driver en likadan studie vid Harvarduniversitet i Amerika, således kommer vi att ha möjlighet att jämföra data från de bägge studierna och dra starkare slutsatser. Projektledningen består av individer med stor erfarenhet av AST och hjärnavbildning och innefattar två läkare, en psykolog och en fysiker. När detta projekt är avslutat hoppas vi ha identifierat markörer som leder till en bättre förståelse av de underliggande fysiologiska mekanismerna bakom AST.