Ny behandling av svåra återkommande depressioner: intranasal neuropeptid Y

Depression är en ledande orsak till funktionsinskränkning och förtidig död, bland annat på grund av samsjukligheten med hjärtkärlåkommor och självmord (>1 500/år). Ungefär var 4:e kvinna och var 7:e man drabbas under sitt liv. European Commission/Brain Council har i sin rapport (2011) belyst problemets växande allvar, fler människor lever längre och frekvensen av depressioner ökar med stigande ålder. Kungl. Vetenskapsakademien (2011) uppskattar kostnaderna för psykisk sjukdom ”till minst 75 miljarder kronor per år” och påpekar att ”anslaget till psykiatrisk forskning inte motsvarar mer än 0,1-0,2% av den totala kostnaden för psykiska sjukdomar medan cancer-forskningen får 2% av kostnaderna för cancersjukdomar”. Orsakerna till depression är enbart delvis klarlagda och inga nya behandlingsmetoder har tagits fram sedan 1950-talet. 25-35% av de patienter som får gängse antidepressiva svarar enbart delvis eller inte alls. Således finns det ett stort behov av att utveckla läkemedel som bygger på nya terapeutiska principer. Vi och andra forskare har funnit att en kroppsegen substans, neuropeptid Y (NPY) är sänkt i hjärnor och i likvor från deprimerade patienter och att framgångsrik behandling höjer NPY. Likadana resultat har erhållits på djurmodeller. Med hänsyn till dessa fakta vill vi i en dubbelblind studie ge NPY till deprimerade patienter och testa dess antidepressiva effekter. Vårt arbete stöds av Vetenskapsrådet och kan öppna nya metoder att behandla återkommande depressioner.