Arkeologisk prospektering av UNESCO:s världskulturarv Birka-Hovgården och järnålderstaden Uppåkra med hjälp av flygburen laserskanning

Ett nytt europeiskt arkeologiskt forskningsinitiativ har börjat kartlägga två betydande vikingatida centralplatser i Sverige: Uppåkra i Skåne och UNESCO:s världskulturarv Birka-Hovgården i Mälaren. Målet med detta, i Sverige helt unika projekt, är att utveckla den senaste tekniken och metodiken för högupplöst, ickeförstörande arkeologisk kartläggning av fornminnesområden – från enstaka stolphål till hela landskap. För tillfället saknas en exakt terrängmodell för Uppåkra och Birka-Hovgården – de existerande är inte tillräckligt noggranna för arkeologisk analys. Birkas-Hovgårdens topografi innehåller ett stor antal arkeologiska lämningar i form av försvarsvallar, husterrasser, Sveriges största ansamling av gravhögar och hamnanläggningar. Topografin kring Uppåkra spelar en viktig roll för centralplatsens placering och struktur. Genom flygburen laserskanning och hyperspektralanalys kan en mycket noggrann terrängmodell genereras för Uppåkra och Birka-Hovgården. Modellen kommer att vara av stor betydelse för detaljerad kartläggning av fornlämningar i öppna landskap och i områden täckt med skog, för 3D-bearbetning och visualisering av prospekteringsdatan, och för utveckling av nya kostnads- och tidseffektiva dokumentationsmetoder för användning inom svensk arkeologi. De förväntade arkeologiska resultaten av projektet kommer att generera betydande ny kunskap om två av Sveriges viktigaste arkeologiska platser – kunskap av värde för forskningen, allmänheten och kulturarvsarbete.