David Anthin, "Evert Taube"

Svenska Humanistiska Förbundet har allt sedan sitt grundande 1896 slagit vakt om den klassiska bildningen i vårt land och strävat efter att göra humanistisk forskning tillgänglig för en bredare allmänhet. Det sker genom föreläsningsverksamhet i bortåt 35 lokala humanistiska förbund och genom utgivning av skrifter. Varje år utger förbundet en bok som i första hand går till nästan samtliga av förbundets cirka 3 500 medlemmar, men har spridning långt därutöver. Vi har haft nöjet under senare år att arbeta med kvalitetsförlag som Atlantis, Carlssons, Norstedts, Santérus, och med skribenter som Carina Burman, Bo Lindberg, Olle Ferm, Marin Kylhammar. År 2012 kommer ett arbete av litteraturvetaren David Anthin om Evert Taube att vara årsbok. Vi tror att det arbetet kan röna stor uppmärksamhet och bidra till en fördjupad förståelse av denna diktare.