Det vikingatida Kungahälla och järnåldern kring Nordre älv

Syftet med projektet är att under tre års tid undersöka det område med förhistoriska och historiska lämningar som påträffats vid det stora gravfältet i Ytterby. Nordisk expertis anser att det är frågan om aristokratiska huslämningar på området som sannolikt går att koppla till de norröna och historiska källornas Kungahälla. Projektet har också som syfte att sätta in bebyggelsen i ett större regionalt sammanhang med den fornlämningsrika trakten kring Nordre älv, där en samhällsorganisation går att skönja redan under äldsta järnålder. Mindre undersökningar i närområdet kring Ytterby kan ge viktiga ledtrådar till utvecklingen som gjorde platsen så betydande under yngre järnålder och medeltid. Projektet är upplagt på tre års fältundersökningar omfattande tre månaders fältarbete och fem månaders fyndbearbetning och rapportarbete.