Inventering av brandstationer

Brandstationer är industribyggnader, som på grund av sin funktion och arkitektur är viktiga symboler för det industriella kulturarvet. Inga kända inventeringar har tidigare gjorts, och därför bör beståndet av svenska brandstationer inventeras ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Projektet består i att: 1. Utveckla en metod för inventeringar, med klassning efter bland annat byggnadstyper, ålder, skick, hotbild avseende rivningar, okänslig ombyggnad, skadegörelse samt förfall. Metoden ska kunna användas vid inventeringar från länsnivå upp till riksnivå. 2. Prova och förfina metoden genom inventeringar i primärt Västmanlands, Stockholms samt Örebro län. Inventeringsmetoden ska utvecklas ur tidigare gjorda, länsvisa inventeringar av mindre industribyggnader. Metoden skall utvecklas och provas vid inventering av brandstationerna i Västmanlands län. Därefter ska metoden förfinas vid en inventering i Stockholms och Örebro län. Metoden skall kvalitetssäkra att inventeringar gjorda i geografiskt skilda områden blir enhetliga och jämförbara. Resultaten av inventeringarna ska kunna användas av bland andra forskningsinstitutioner, länsmuseer och kommunantikvarier.