Översiktsverk för Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum saknar ett aktuellt översiktsverk över sina internationellt eftertraktade samlingar. En engelskspråkig bok om samlingen är särskilt påkallad. Museet vill därför skapa en bok som är tänkt att fungera både som en katalog över ett urval verk och en populärvetenskaplig framställning av samlingen. Boken planeras i en svensk och en engelsk version. Med stöd av Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur inrättades 2008 en forskningsenhet på museet som undersökt museets historia och samling ur olika perspektiv. Sedan januari 2011 pågår ett infrastrukturprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond i syfte att skapa en vetenskapligt granskad katalog över samlingen tillgänglig via webben. Såväl forskningsavdelningens arbete som infrastrukturprojektets grundforskning kommer att ligga till grund för översiktsverket. I boken, som planeras till 320 sidor med 260 illustrationer i färg, presenteras museets samlingar i en tilltalande formgivning. Populärvetenskapliga essayer varvas med kortare texter för att i en tillgänglig form föra ut den senaste forskningen om samlingen. Projektledning och redigering sker på museet. Texterna tas fram av museets personal i samarbete med forskningsavdelningen.