Sagaprojektet

Projektet omfattar översättning av alla islänningasagorna, inalles 40 sagor samt över 50 ”tåtar” till tre språk (danska, norska och svenska). Denna ansökan gäller den svenska delen. En huvudredaktör har anställts, tillika en redaktionskommitté bestående av fackfolk från varje land. Huvudredaktör är Dr. Phil. G