Storlek som strategi. En analys av den yngre järnålders bruk av miniatyrföremål i Skandinavien

Projektet har som syfte att förstå varför och hur miniatyrföremål började användas under yngre järnålder (550-1050 e.Kr.) i Skandinavien samt vilka föreställningar och förhållanden som ligger bakom deras tillblivelse och användning. Miniatyrföremålen består bland annat av yxor, sköldar, stavar, kubbstolar/troner, nålar, liar, skäror, spjut, eldstål, ankare och svärd. Dessa har återfunnits som lösfynd, i vissa bebyggelsekontexter, som depåfynd och som gravfynd. Analytiskt granskas miniatyrerna utifrån begreppen materialitet, händelse samt kontext och konnotation. Studier av miniatyrer är ett mycket eftersatt forskningsområde som har stor potential att bidra väsentligt till ny och fördjupad förståelse för såväl storleksmanipulationer som den yngre järnålderns ritualer på kultplatser.