Svenskan i Amerika - en fortsättning

Från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal utvandrade 1,3 miljoner människor från Sverige till Amerika. Detta innebar att en stor del av världens svensktalande vid den tiden faktiskt bodde i Amerika, och än i dag flyttar många svenskar till USA. Trots det vet vi väldigt lite såväl om dåtidens amerikasvenska som om den svenska som talas i Amerika idag. Projektet undersöker hur svenskan i Illinois, Wisconsin och Texas, USA, ser ut i dag och hur den har ändrats över tid, och bidrar på så vis till en mer heltäckande bild av svenskan i världen. Materialet samlas i en gedigen databas för forskare i hela världen. Databasen ger möjlighet att undersöka hur svenskamerikanerna förhåller sig till och använder svenska och hur språksystemet skiljer sig från den äldre amerikasvenskan, standardsvenskan och de dialekter som talas i de områden informanterna härstammar från. Materialet är alltså av intresse för olika typer av språkvetare, men är också relevant för forskare inom andra discipliner, t.ex. historiker och etnologer. Fortfarande finns amerikafödda talare som använder den äldre amerikasvenska som har sitt ursprung i massutvandringen kring sekelskiftet 1800-1900. Dessa talare är idag över 80 år, och den gamla utvandrarsvenskan är i hög grad en utdöende varietet. Det är alltså brådskande att söka upp och spela in ättlingar till de svenskar som utvandrade på 1800-talet och tidigt 1900-tal.