Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla verk som Strindberg fullbordade. Det är fråga om romaner, noveller, dramer, dikter, essäer och tidningsartiklar, sammanlagt ca 150 texter, som publiceras i 72 volymer. Här finns de kända romanerna Röda rummet och Tjänstekvinnans son samt dramerna Fröken Julie och Ett drömspel men också artiklar om teater, konst, språk och naturvetenskap. Utgåvan, som vänder sig till både allmänheten och forskarvärlden, utgår ifrån Strindbergs egna manuskript. På detta sätt kan Strindbergs intentioner tas tillvara och en mångfald tidigare tryckfel och censuringrepp åtgärdas. I varje textvolym kompletteras Strindbergs texter med fylliga kommentarer som redogör för verkens tillkomst och mottagande. Dessutom ingår ord- och sakförklaringar, vilka gör texterna mer tillgängliga för en nutida publik. I särskilda textkritiska kommentarer dokumenteras hur texterna har etablerats. Här redogörs också för originalmanuskript och förstaupplagor, varianter och utkast, i många fall återges även sekundära texter för respektive verk. Utgåvan kompletteras av en registervolym för att läsarna lätt ska kunna återfinna de olika verken som ingår i de olika volymerna. En stor del av de utgivna delarna i August Strindbergs Samlade Verk ingår redan i den nätbaserade Litteraturbanken (www.litteraturbanken.se). Hela upplagan, både textvolymer och textkritiska kommentarer, kommer att ingå och bevaras i denna elektroniska bank med litterära texter.