Adlers journal

Linnélärjungen Carl Fredrik Adler var fältskär på Swenska Ost-Indiska Compagniet. Han förde under kompaniets tidsmässigt allra längsta fullbordade expedition 1753-1756 en i sin detaljrikedom unik skeppsläkarjournal över alla sina patienter, också innehållande målande beskrivningar av livet ombord. Detta dokument har sedan förvarats och nedärvts inom släkten, men för övrigt varit helt okänt. För några år sedan sökte dåvarande ägaren till dokumentet kontakt och uttryckte som sin önskan att det måtte publiceras. Transkriptionen av den handskrivna journalen är nu genomförd liksom ett omfattande kringarbete med upplysande textkapitel och förklaringslistor, och hela manuskriptet är färdigt för publicering. Adlers journal är en unik medicinhistorisk handling. Den är det äldsta kändAnslag Medicinska dokument med svenskt ursprung som i detalj beskriver diagnostik, behandling och prognos av patienter vid mitten av 1700-talet och omfattar fler än 200 olika sjukdomstillfällen. Motsvarande handlingar från 1700-talets svenska sjukhus ter sig innehållsmässigt torftiga i jämförelse med Adlers journal.