Analyser av neolitiskt boplatsmaterial från Karleby, Falbygden

Projektets ansökan avser analyser av djurben (osteologiska analyser samt kol-14-dateringar och isotopbestämningar) från den neolitiska boplatsen vid Karleby Logården på Falbygden. Hittills gjorda undersökningar på platsen har påvisat ett omfattande och välbevarat djurbensmaterial från tiden ca 3500-3000 BC, dvs. samtida med de stora gånggrifterna i området.Genom nya undersökningar som påbörjats 2012 och kommer att fortgå under 2013 vill vi ta nya steg mot att förstå hur stenåldersdieten såg ut, vilka odlingsmetoder man använde och hur boskapsskötseln fungerade. Ett mål med undersökningarna är att samla in djurbensmaterial, dvs. 5000 år gamla matrester. Vi vet att det på platsen finns benrester från boskap (nöt, svin och får). Genom att studera halten av olika isotoper i benen kan vi bland annat få reda på i vilka områden djuren är uppvuxna och därigenom få svar på vilket sätt kreaturen ingick i bytessystem som också omfattade större områden. Genom nya detaljerade undersökningar kan vi också få fram rester av spannmål och andra växter som genom olika analyser kan ge viktiga pusselbitar till förståelsen av hur sammansättningen av stenåldersmänniskornas kost såg ut. En analys av materialet kan bidra till förståelsen av karaktären på stenåldersjordbruket och hur viktig odling var i relation till boskapsskötseln.