Anskaffande av äldre texter till unga forskare

Svenska fornskriftsällskapet (SFS) ger sedan mer än 150 år tillbaka (alltsedan 1844) ut skrifter på fornsvenska och latin från svensk medeltid. Tyvärr är vissa av SFS mest efterfrågade utgåvor numera helt utgångna. Detta ställer till betydande olägenheter för de yngre forskare (doktorander och studenter), vilka inte tidigare har haft möjlighet att anskaffa dem. Det gäller framför allt de textutgåvor och andra publikationer rörande medeltiden, som fortgående citeras i den vetenskapliga diskussionen. Dessa verk behöver tryckas upp på nytt för att mätta det behov som finns. Så är i första hand fallet i första hand textutgåvor och kommentarer gällande fornsvenskan, som Svenska fornskriftsällskapet givit ut efter år 1900.