I landskapet och mellan världarna. Bronsålderns offerplatser i Mälar-/Hjälmarområdet

Många av de finaste föremålsfynden från bronsåldern i Mälar-/Hjälmarlandskapen har inte framkommit på boplatser eller i gravar, utan på offerplatser. De ligger gärna i våtmark: i regel har föremålen kommit fram när folk har dränerat mossar för odling eller muddrat åar. Man finner exklusiva vapen, smycken och redskap av brons och noggrant bearbetade stenyxor. Arkeologer har nästan aldrig blivit inblandade förrän fynden kommit in till museerna. Över huvud taget har arkeologer i området ägnat sig väldigt lite åt våtmarksutgrävningar, förmodligen mest för att det är så skogrikt att man aldrig har bedrivit torvtäkt i någon större omfattning där. Syftet med detta projekt är att ta tag i offerplatserna, som ingen gjort något med på mycket länge. Huvudmålsättningen är två att undersöka mönstret i var redan kända offerplatser är belägna i landskapet och etablera en modell för var fältarkeologer kan vänta sig att finna dem. Våtmarker erbjuder exceptionella bevaringsförhållanden där man har chans att hitta saker som inte finns kvar i några andra miljöer. När det gäller offerfynden har vi också att göra med sedvänjor som inte utspelades någon annanstans. I båda dessa avseenden har alltså projektet möjlighet att ta fram helt ny kunskap om bronsålderns samhälle i Mälar-/Hjälmarlandskapen.