Medborgerliga publiker: Medier och samhällsreformism på 1930-talet

Forskningsprojektet förenar mediehistoria med en politisk historia om det svenska 1930-talets samhällsreformism och välfärdsbygge. Avhandlingen utforskar hur konkreta sammanhang skapades med syfte att uppmuntra medborgarna att delta i diskussioner om aktuella samhällsfrågor. Till dessa sammanhang hörde exempelvis offentliga debatter, utställningar, tidningsenkäter och radions folkbildande verksamheter. Tidigare forskning har framför allt utforskat de mer renodlat intellektuella och samhällsvetenskapliga dimensionerna av mellankrigstidens diskussioner om medborgarskap, reklam och massmedier. Avhandlingen bidrar därmed till det internationella forskningsläget genom att undersöka projekt som syftade till att handgripligen upprätta en aktiv, diskuterande allmänhet. Undersökningen bidrar dessutom till flera pågående diskussioner inom både den akademiska historieforskningen och den allmänna samhällsdebatten. Hit hör frågor om politikens symbios med reklam och massmedia, samt om den sociala ingenjörskonstens roll i moderniseringsprocessen. Avhandlingen visar hur reklam och populära massmedier kunde användas med demokratiskt samhällsbyggande ambitioner, samtidigt som den sociala ingenjörskonstens roll i dåtidens samhällsdiskussioner som regel överskattats i tidigare forskning.