Medeltida textskatt i uppländska kyrkor

Medeltida kyrkmålningar med däri integrerade bildtexter, oftast på latin, utgör en betydelsefull del av vårt kulturarv. Dessa ofta otillräckligt beaktade texter ger ovärderlig information om den medeltida begrepps- och tankevärlden. Språkbandens texter har dock endast i ringa mån dokumenterats. Ej heller har de annat än undantagsvis filologiskt undersökts och utvärderats. De utgör dock för vår tid ofta en nyckel till tolkningen av målningarna och deras funktion och fördjupar därmed förståelsen av verken och deras upphovsmän. Detta framgår tydligt av det enda redan undersökta exemplet Albertus Pictor. Ytterst angeläget är att motsvarande, även internationellt viktiga, pionjärarbete också utförs för övriga senmedeltida kyrkomålare. Detta till tid och utförande disparata material innebär nya utmaningar, inte minst när det gäller identifiering av använda förlagor. Det nu sökta projektet syftar till att undersöka texterna hos sådana kyrkmålare i 70-talet kyrkor i Uppland, en i politiskt och kyrkligt hänseende central region vid denna tid. Arbetet kommer att utmynna i en språkvetenskapligt genomarbetad edition med översättning, kommentarer och enskilda och sammanfattande analyser av samtliga bevarade språkband. Därmed kommer projektets resultat att väsentligt öka kunskapen om en länge försummad genre inom medeltidslatinet och främja tillgängligheten till denna textskatt även för forskare inom angränsande ämnesområden och likaså för den intresserade allmänheten.