Metodutveckling och inventering av brandstationer

Projektet är en fortsättning på det inventeringsprojekt som påbörjats och som genomförs under 2012. Innevarande års projekt omfattar inventering av brandstationer samt metodutveckling för inventeringar av brandstationer. Metoden arbetas fram parallellt med pågående inventeringar i tre utvalda län, Västmanlands, Stockholms och Örebro län. 2013 års fortsättningsprojekt har som ändamål att förfina inventeringsmetoden parallellt med inventeringar i ytterligare tre län, Uppsala län, Södermanlands län samt Dalarnas län. Metoden måste ges en ökad flexibilitet för att den ska bli allmängiltig för brandstationsinventeringar i hela landet. Principerna för gradering av objektens kulturhistoriska värde ska utvecklas till att innefatta bland annat olika nivåer av detaljeringsgrad i objektbeskrivningarna, samt principer för sovring. 2012 års projekt uppvisar stora, svårförklarliga variationer mellan byggnadsbestånden i de tre första testlänen, vilket kräver att inventeringsmetoden vidareutvecklas med ett utökat material. Dessutom har antalet objekt visat sig vara betydligt större än vad som rimligen kunde förväntas, vilket gör att metoden måste anpassas för ett mycket stort antal objekt, framför allt inför framtida regionala eller nationella sammanställningar och bedömningar av byggnadernas industri- och kulturhistoriska värden.