Misterhults bronsålder

Projektet har som syfte att analysera och diskutera Misterhults bronsålder, en av ostkustens största koncentrationer med lämningar från bronsåldern. Tyngdpunkten i detta arbete och i denna ansökan är att framhålla tidigare och äldre arkeologiska undersökningar, men som tidigare inte analyserats. Ett stort antal arkeologiska undersökningar finns i arkiven och med förnyade analyser av brända människoben, keramikskärvor och föremål kan man få fram viktig information om människors levnadsstandard, keramikhanverk och dess kulturella koppling till övriga Europa. Föremål för denna studie är ett tidigare undersökt gravfält RAÄ14 vid Imbramåla i Misterhults socken och några fördjupade analyser av materialet från detta gravfält har aldrig utförts. Det är dessutom det enda undersökta gravfältet inom detta stora område och analyserna av gravfältet skulle få mycket stort värde för den fortsatta forskningen.