Röhsska museet - samlingar och historia

Röhsska museets historia är en del av Göteborgs men också Sveriges kulturhistoria. Röhsska har haft en inte obetydlig roll i formandet av den svenska synen på konsthantverk, design, slöjd, och god form. Det råder brist på forskning och sammanställd sakkunskap om Röhsska museets framväxt och samlingarnas tillblivelse vilket är beklagligt då det handlar om en betydelsefull samhällsinstitution som haft stort inflytande såväl inom konstslöjd, formgivning, design som på samhället i allmänhet. I detta avseende skiljer sig Röhsska museet från exempelvis Nationalmuseum och Nordiska museet för vilka grundliga historiska arbeten finns. Här finns en kunskapslucka som bör fyllas. Syftet är att studera, analysera och sammanställa Röhsska museets historia och framväxt i ett monografiskt arbete där beskrivning och analys av personer, händelser och historier kommer att ligga till grund för en ökad förståelse för dagens museum. Det är också av betydelse för andra forskare att få möjlighet att studera Röhsska museets förflutna och uppkomst. Genom att belysa Röhsska museets historia kan man bidra till att finna nya vägar till att förhålla sig till samlingarna och den egna historien.