Speglar och kronor på Grönsöö

Herrgårdsmiljöer har ju under lång tid tjänat som språngbräda mellan den nationella och internationella kulturutvecklingen och det lokala kulturlivet. De är därigenom en spegel av den lokala kulturhistorien. Det är därför viktigt att kunna tillgängliggöra de mångfacetterade samlingar som finns på Grönsöö slott och som förlorar mycket av sitt kulturhistoriska och pedagogiska värde om de ej kan visas. Mot den bakgrunden visar vi årligen, i egen museilokal, temautställningar ur slottets samlingar. Vissa föremålsgrupper i Grönsöö samlingar kan dock genom föremålens storlek svårligen presenteras i vår utställningslokal. Det ligger ett stort värde i att de trots detta redovisas och kommenteras i Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelses skriftserie. De föremålsmålsgrupper som vi nu önskar redovisa är speglar och ljuskronor. Överintendenten Elsebeth Welander-Berggren har ställt sig till förfogande som författare till en skrift kring dessa föremålsgrupper på Grönsöö.