Stenar och människor: vendel- och vikingatida bildstenar från Gotland

Min avhandling behandlar de sena vendeltida och tidiga vikingatida gotländska bildstenarna. Bildstenarna utgör ett rikt källmaterial för studier av relationen mellan materialitet, identitet, ikonografi och landskap, teman som alla under senare tid har blivit centrala inom det arkeologiska fältet. Förutom de arkeologiska undersökningar som nämns nedan har studien även kompletterats med ikonografiska och spatiala analyser för att få fram ny kunskap kring bildstenarnas funktion och betydelse. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag genomfört två arkeologiska utgrävningar på Gotland vid bildstensplatserna Fröjel Stenstugu och Buttle Änge. Inom mitt avhandlingsprojekt studeras bildstenarnas kommunikativa och sociala roll i det dåtida gotländska samhället. Bildstenarnas betydelse var genom århundradena säkerligen multifunktionell och skiftande som territorial markering, minnesmärke, bevarare av muntlig tradition, begravningsplats och religiöst laddad artefakt. Bildstenarna hade en nyckelroll i det gotländska samhället under yngre järnålder och tidig medeltid, de var en brännpunkt för social och ideologisk kommunikation mellan dåtidens människor.