Storlek som strategi II. Om manipulationer i det lilla och det stora under yngre järnålder i Sverige

Projektet har som syfte att nå en ny och fördjupad förståelse för varför storleksmanipulationer i såväl det lilla som det stora formatet gjordes under yngre järnålder (550-1050 e.Kr.) i Sverige. Framför allt undersöks hur dessa manipulationer skapade utrymme för förhandlingar kring människors olika identitetspositioner. Centralt i relationen mellan det förminskade och förstorade står den mänskliga kroppen, som utgör referens till storleksmanipulationen. Kroppen hör hemma i en rad olika subjekts- eller identitetspositioner som kan vara knutna till ålder, genus, social position, specialistposition, regionalitet och bejakande eller avståndstagande till specifika mytologiska/religiösa föreställningar på ett sådant sätt att de olika positionerna kan korsa varandra. Analytiskt granskas därför manipulationerna utifrån begreppen Kropp och embodiment, Agency och performativitet, Identitet och subjektsposition samt Minne, makt och glömska. Storleksmanipulationer är ett eftersatt forskningsområde som också har stor potential. Förutom de materiella fenomen som kännetecknas av förminskning och förstoring studeras också den yngre järnålderns ritualer och ceremonier på s.k. kultplatser, i begravningssammanhang, inom den mer enskilda dagligsituationen och i landskapet i stort – alltså de platser där storleksmanipulationer förekommer. Utöver att projektet kommer att generera ny och viktig kunskap om yngre järnålder förväntas projektet även möjliggöra en utveckling av såväl teori som metod.