Undersökning av Ås kloster

I floden Viskans dalgång ca 15 km norr om Varberg låg under medeltiden ett cistercienserkloster som hade grundats 1194 av munkar från Sorö kloster på Själland. Klostret, som kunde komma till stånd efter stora landdonationer från den danske kungen Valdemar och den både andligt och världsligt mäktige biskop Absalon, kom att utvecklas till en verklig maktfaktor och dess byggnader uppförda i tegel anses ha varit de mäktigaste i Halland. När Ås kloster stod på höjden av sin utveckling omfattade ägorna ca 250 gårdar i norra Halland. Numera syns inga rester av klostret ovan mark. Efter reformationen bröts kyrkan och övriga byggnader ner och teglet återanvändes för reparation av Varbergs fästning efter nordiska sjuårskriget. Unikt är, att inga arkeologiska utgrävningar överhuvudtaget har utförts på Hallands första, största och rikaste kloster innan vårt projekt startade. Detta innebär, att de utsagor om klostrets exakta läge som står att läsa bl.a. på den officiella informationstavlan på området, inte stämmer. Sommaren 2010 lokaliserade vi hela klosterbyggnaden med markradar och år 2011 påbörjades den arkeologiska utgrävningen. År 2012 fortsatte denna för att få kännedom om östra längan och kyrkans murar samtidigt som en omfattande arkivundersökning av klostrets egendomar påbörjades. Inför den stora internationella konferensen om Ås kloster år 2013 planeras en större utgrävning för att bl.a. undersöka den västra klosterlängan.