Utgivning av den tvärvetenskapliga volymen Byzantine Gardens and Beyond

I den tvärvetenskapliga antologin Byzantine Gardens and Beyond ger en internationell grupp forskare från olika ämnestraditioner sina bidrag till studiet av den bysantinska trädgården och dess fortlevnad och betydelse efter Bysans fall. Liksom det bysantinska imperiet i historisk tid förenade skilda kulturer och utgjorde ett gränsland mellan öst och väst fungerar trädgårdstemat i denna volym som en mötesplats för studier i bysantinsk filologi, arkeologi, islamologi, botanik, litteraturvetenskap samt nordiska och slaviska språk. Såväl nyttoaspekter som estetiska frågor tas upp, och både nutidsaktuella och historiska fenomen berörs. De forskningsbidrag som samlats här framfördes ursprungligen vid symposiet ”Byzantine Gardens and Beyond” i Uppsala i april 2011, anordnat av Nordiskt Bysantinskt Nätverk i samarbete med SCAS. En av antologins artiklar utgörs av en reviderad och utvidgad version av en av de sedan tjugo år viktigaste studierna av bysantinska trädgårdar. De övriga åtta artiklarna bygger på helt nyskrivet material. Bildmaterialet är mycket rikt och delvis tidigare opublicerat i färg. Projektet avser publicering av volymen i serien Studia Byzantina Upsaliensia, medel avsedda att täcka bildkostnader, språkgranskning och tryckkostnader.