Landskapets dynamik

Bebyggelsen struktur på Gotland har genom åren beskrivits som unik, då inga kamerala byar finns på ön, som på fastlandet. På Gotland finns bara ensamgårdar. Men tittar man på de första historiska kartorna, cirka 300 år gamla, ser det inte ut att vara någon större skillnad mot till exempel Uppland. Det finns enstaka gårdar och grupper av gårdar. Man ser också en lika stor ägoblandning som på fastlandet, fast inte lika reglerad. Det är inte byar som saknas, utan bara det att i jordeböckerna (äldre fastighetsregister) är gårdarna registrerade gårdsvis och inte i grupperna (byar). Dessa hundratals kartor finns i dag digitalt och kan efter bearbetning analyseras i digitala kartprogram, så kallade geografiska informationssystem (GIS). Vad avser bebyggelsen på äldre järnåldern 200-550 e.Kr, är faktiskt Gotland, och även Öland, unikt. På dessa två öar byggde folket sina hus och hägnader med kallmurade stenväggar, som till stor del finns bevarade i dagens landskap. Dessa tycks också ligga mycket i byar. Det finns cirka 1800 synliga i dagens landskap som är registrerade i det digitala kartbaserade fornminnesregistret. Jag har identifierat ytterligare cirka 500 i gammalt kartmaterial. Min arbetshypotes är att det alltid har funnits byar på Gotland och att ön egentligen har stora likheter med fastlandet. Genom att analysera de rumsliga strukturerna i GIS och identifiera dessa byar, och jämföra med andra faktorer, kommer jag att förklara varför man inte har kamerala byar på Gotland i historik tid.