Medeltida textskatt i uppländska kyrkor

Medeltida kyrkmålningar utgör en betydelsefull del av vårt lands kulturarv. Inte bara bildmotiven utan också de däri integrerade bildtexterna, oftast på latin, ger värdefull information om den bakomliggande medeltida begrepps- och tankevärlden. Om bildframställningarna till stor del tidigare behandlats konstvetenskapligt, har däremot språkbandens texter endast i ringa mån dokumenterats. Ej heller har de annat än undantagsvis filologiskt undersökts. De utgör dock för vår tid ofta en nyckel till tolkningen av målningarna och deras funktion och fördjupar därmed förståelsen av verken och deras upphovsmän. Detta framgår tydligt av det enda redan undersökta exemplet Albertus Pictor. Ytterst angeläget är således motsvarande pionjärarbete även vad gäller övriga kyrkomålare i senmedeltidens Uppsverige, med de nya utmaningar detta disparata material innebär betr. tid och utförande. Det nu sökta projektet syftar till att undersöka texterna hos sådana kyrkmålare i 80-talet kyrkor i Uppland, en i politiskt och kyrkligt hänseende central region vid denna tid. Arbetet kommer att utmynna i en språkvetenskapligt genomarbetad edition med översättning, kommentarer och enskilda och sammanfattande analyser av samtliga bevarade språkband. Därmed kommer projektets resultat att väsentligt öka kunskapen om en länge försummad genre inom medeltidslatinet och främja tillgängligheten till denna textskatt även för forskare inom angränsande ämnesområden och likaså för den intresserade allmänheten.