Personhistoriska Samfundet in i en ny forsknings- och mediemiljö

Personhistoriska Samfundet har en tradition på väl över 100 år bakom sig. Under dessa år har en ansenlig mängd vetenskaplig litteratur publicerats med tonvikt på personhistorisk grundforskning och biografier. Personhistorisk Tidskrift, som ges ut av samfundet, är nu inne på årgång 109 och är en viktig källa för forskningen. Redaktör och redaktionsråd representerar hög vetenskaplig kompetens. I dag står samfundet inför stora utmaningar i samband med övergången till digital teknik samt för att möta och stimulera det nyväckta stora intresset för personhistoria på vetenskaplig grund. Att modernisera de publicistiska rutinerna och administrationen med betoning på open access och att skapa en mer attraktiv kontaktyta gentemot medlemmar och en intresserad allmänhet är avgörande för samfundets framtid som en kreativ och förmedlande kraft inom området person- och kulturhistoria. Ansökan avser sålunda att ge möjlighet för samfundet att kraftsamla för såväl tidskriften som sådan och eventuell annan utgivning som hemsidan och utåtriktade aktiviteter för att nå ökad synlighet.